واگذاری سرویس از اکانت به اکانت دیگری در تیباکس طرح

واگذار کننده محترم , ابتدا مبادلات خود را با دریافت کننده خود در میان گذارید.

دریافت کننده محترم , ابتدا مبادلات خود را با ارسال کننده در میان گذارید.


یوز نیم دریافت کننده سرویس*
شماره تلفن انتقال دهنده
-
موضوع انتقال اط زبان ارسال و یا دریافت کننده*
متن پیغام*
ایمیل تکمیل کننده فرم*
نام سرویس انتقالی