خدمات پشتیبانی صوتی

بصورت آزمایشی نصب شد..

این طرح جهت رفع نیاز های مدیران و سرویسداران است.

سرویس بصورت اختصاصی طراحی شده و هرگونه سواستفاده پیگرد قانونی دارد

همچنین توجه داشته باشید که با زدن دکمه تماس رایگان شما با تلفن ثابت شرکت تماس حاصل فرمودید و این دکمه هیچگونه چت و چت صوتی محسوب نمیشود

طبق قوانین تیباکس طرح:

قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.

به این طرح محبوب با ارسال کلمه (calledsupport)به ۵۰۰۰۲۰۳۰۸۷۶۸۷۶ رأی دهید.

تماس رایگان»»