خدمات چیست و چگونه است؟

خدمات تیباکس طرح از این پس راه اندازی شد

طبق قوانین مندرج تیباکس طرح نیاز به ایجاد بخشی جدید به نام خدمات بود

تا مدیران سرویس بتوانند راحتتر با بعضی از مشکلات وقت گیر خود کناره گیری کنند.

پایبندیم که این بخش بتواند به بهترین شکل ممکن به شما کمک کند.خم