موارد شاخص سایت

وضعیت شاخص سایت میتواند شامل حرکات مهم سایت از جمله جنبش های اصلی سایت است

حال مواردی را اینجا شاهد هستیم که شما ملزم به رعایت آن هستید یا اینکه باید بخوبی به آنها توجه کنید:

موارد تازه در سطر اول قرار میگیرند و موارد قدیمیتر به سمت پایین برگه خواهند رفت

۱٫بالا آوردن موضوع ابهام در کار با سایت تیباکس طرح همچنین اگر در این مورد مشکلی بود تیکت دهید ادامه خواندن …

___________

۲٫انجام موفقیت آمیز در عملیات سرور۱۵و ۷ سیپنل مطابق با وعده های داده شده ادامه خواندن …

___________

۳٫در حال انجام تغییر و تخریب و ترکیب سرور ۷و ۱۵در این باره بیشتر بدانید ادامه خواندن …

___________

۴٫قابل توجه تمامی شناسه های حقیقی و حقوقی:از تاریخ:۹۵/۱/۴ تا ۹۵/۲/۲۸ مهلت زمانی کامل سازی پروفایل(محدوده شخصی) بلخص شماره «تلفن همراه» درغیر این صورت طبق قوانین, کارایجاد خاطی بوده و شناسه+(سرویس)های ثبت, حذف خواهند شد.ادامه خواندن در این باره…

___________

۵٫فیلتر شدن درگاه های پرداختی+توصیه های دریافت وجه مشتریان, ادامه خواندن…

___________

برگرفته از مهمترین موارد اخبارِ, سایت اخبار تیباکس طرح