➫تمدید چتروم

مدیریت محترم سرویس چتروم توجه داشته باشید در هر دوره اگر انقضا چتروم شما به تمام رسیده

۲۰ روز زمان اضافی برای شما در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن چتروم به حالت انسداد خواهد رفت.

همچنین توجه داشته باشید هر چتروم حداکثر تا دو ماه قابلیت تمدید دارد و تمدید از آن زمان بیشتر طبق قوانین دیتاسنتر  غیر مجاز میباشد.

چنانچه از زمان اضافی استفاده ای شده پس از تمدید از زمان تمدید شده کاسته میشود.

_________________________________________________________________________

تمدید پیش از موعد قرار داد-یا-تمدید پیش از موعد زمان اضافی

  •  
  • زمان تمدید
  • هزینه تمدید
  • ظرفیت پیشفرض

_________________________________________________________________________

در هر دوره تنها میتوانید دو ماه ماه سرویس خود را تمدید کنید.

درصورت بدهی یا استفاده زمان اضافی از مان تمدید کاسته میشود