➞پیگیری تیکت های من


کمک_helpمعاونت:جهت معرفی تیباکس طرح از طریق پیامک کوتاه میتوانید از گوشه سمت راست قسمت”فرم معرفی تیباکس طرح به همکارانتان”اقدام کنید.

ارسال تیکت جدید