روند نما-الگوریتم

الگوریتم کار ایجاد و توسعه نسخه ویا ساخت طراحی:

 

  • در این الگوریتم روند نما , هیئت مدیره در رائس قرار دارد.
  • و مدیر عامل در درجه بعد از هیئت مدیریت قرار گرفته.(مدیر عامل میتوانید یک شخص با تجربه از بخش هیئت مدیره باشد.)
  • زیر نظر بخش مدیریت مجموعه ای کامل که شامل گروه های تخصصی میباشند.قرار دارد.از جمله:
  1. مدیریت مالی و اداری(این بخش به پردازه های مالی و گردش ها میپردازدو بخش مالی میتواند یک زیر مجموعه از بخش اداری باشد.)
  2. بخش مدیر مهندسی فروش(این بخش شامل زیر مجموعه عوامل مهندسی تولید میباشند کارشناس ها در این بخش شامل دو دسته پشتیبانی تخصصی و عمومی هستند)
  3. مدیر فنی(این بخش یکی از بخش های مهم میباشد. در این بخش عوامل توسعه و توسعه ویا سختگی ها مورد بررسی قرار میگیرند و نواقص آنها تا حدممکن کامل میشوند این بخش علاوه بر رفع نواقص سعی در برکناری حفره های امنیتی دارد این بخش از عوامل مهم در استاندرادیت است.)
  4. مشاوره مهندسی(این بخش سعی در پیشنهاد بهترین راه ممکن در بروزرسانی , ساختگی و طراحی دارد. این بخش به مدیران آینده پیشنهاد بهترین عملکرد های ممکن با توجه به آنچه که در ذهن مدیران اپلیکیشن ,سایت و… میگذرد را میدهد.)
  5. برنامه ریزی و کنترل(این بخش پروژه درحال توسعه یا توسعه یافته ویا درحال ساخت را به مسیر اصلی خود هدایت میکند و سعی دارد از انحراف پروژه بسمت و سوی اهداف کوچک ویا بیخیالی اعضای ماقبل جلوگیری بعمل آورد.این بخش گاهی از عوامل گروه بجز مدیر عامل و بخش فوقانی آن دیدن میفرماید و اهداف اصلی پروژه را بررسی میکند.)

 

در آخر بخش هیئت مدیر پس از هر چند مدت یکبار به عمل بازرسی همراه با بخش (برنامه ریزی و کنترل پروژه) می پردازد.